Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n strategia, säännöt ja jäsenkriteerit

SML strategia 2025

 • Liiton uusi strategia valmistettiin yhteistyössä Beat Nextin kanssa ja prosessia veti Janne Marniemi.
 • Koronan takia koko prosessi toteutettiin etänä syksyn 2020 aikana.
 • Hallitus keräsi jäsenistöltä palautetta strategiasta sen eri valmistumisvaiheissa mm. liiton edunvalvontatyöryhmän ja  alueellisten rehtorikollegioiden kautta.
 • Jäsenistö keskusteli strategiasta liiton syyspäivillä 2020 hallituksen kyselytunnilla sekä kevätliittopäiväwebinaarissa huhtikuussa 2021.
 • SML:n hallitus hyväksyi strategian 23.8.2021.

Katso / lataa strategia täältä.

 

SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON (SML) SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen musiikkioppilaitosten liitto r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands musikläroinrättningars förbund r.f., ja kotipaikka Helsinki.

2 §
Liiton tarkoituksena on maamme musiikkioppilaitoksia ylläpitävien yhteisöjen yhdyssiteenä ja musiikkioppilaitosten etujärjestönä

 • edistää jäsenyhteisöjensä ylläpitämien musiikkioppilaitosten pedagogista, taiteellista ja ammatillista tasoa
 • valvoa näiden etuja maan musiikki- ja kulttuuripolitiikassa
 • tehdä tunnetuksi musiikkioppilaitosten toimintaa ja tavoitteita
 • edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 • jakaa musiikkioppilaitoksille näiden toiminnassaan tarvitsemaa uutta tietoa
 • tukee oppilaitoksissa tehtävää opetussuunnitelmien kehittämistyötä
 • tekee musiikkioppilaitosten toimintaa edistäviä aloitteita ja hankkeita, antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvista asioista
 • toimii verkostoissa ja edistää yhteistyötä
 • ryhtyy tarpeen tullen muihinkin tarkoituksensa toteuttamista edistäviin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin.

4 §
Liiton jäseniksi voivat liittyä musiikkioppilaitoksia maassamme ylläpitävät oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus siihen hyväksyy jäsenkriteerien mukaisesti. Liitto ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä.

5 §
Jäsenyhteisön, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava tästä kirjallisesti liiton hallitukselle. Jäsenyhteisö vapautuu liiton jäsenyydestä sen toimintavuoden päättyessä, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.

Jäsenyhteisö, joka ei noudata liiton sääntöjä tai joka toimii liiton tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa liitosta hallituksen päätöksellä; ennen erottamispäätöstä hallituksen on suotava asianomaiselle oikeus tulla kuulluksi.

6 §
Liiton jäsenmaksuista, niiden määräämisperusteesta ja suoritustavasta päättää liiton kokous. Liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa kiinteistöjä ja kiinteistöosakkeita sekä kerätä varoja toimintansa tukemiseen toimeenpanemalla asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan arpajaisia, yleisiä varainkeräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuksia. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan ole pääasiallisesti taloudellista laatua.

7 §
Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka liiton syyskokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana voi olla yhtäjaksoisesti korkeintaan kolme kolmivuotiskautta ja hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi kolmivuotiskautta. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita ja asettaa työryhmiä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Sihteerin hallitus valitsee joko keskuudestaan tai liiton toimihenkilöistä. Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi määrätä liiton toimihenkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai – mikäli tämä on esteellinen tai estynyt – varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille 7 vuorokautta tai esitettävä heille suullisesti 3 vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta hallituksen on saapuvilla. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, viiden muun hallituksen jäsenen läsnäolo tekee kokouksesta päätösvaltaisen.

Hallituksen jäseniksi kelpoisia ovat jäsenyhteisöjen johtokuntien ja hallitusten jäsenet sekä jäsenyhteisöjen ylläpitämien musiikkioppilaitosten rehtorit, apulaisrehtorit ja opettajat.

8 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalla hallituksen tehtävistä mainitaan, hallitus

 • edustaa liittoa
 • valmistelee ja esittää liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee liiton kokousten päätökset
 • hoitaa liiton varoja ja omaisuutta
 • ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkauksensa ja työsuhteensa muut ehdot.

9 §
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit, hallituksen laatima toimintakertomus ja muut liiton hallintoa koskevat asiakirjat on annettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä liiton tilintarkastajalle, jonka tulee jättää hallitukselle liiton vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus liiton hallinnon ja tilien tarkastamisesta maaliskuun 15. päivään mennessä.

10 §
Liitto kokoontuu hallituksen kutsusta syyskokoukseen marraskuun kuluessa ja vuosikokoukseen huhtikuun kuluessa sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos vähintään kaksi jäsenyhteisöä samaa ilmoittamaansa asiaa varten sitä pyytää hallitukselta. Kirjallinen kokouskutsu, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on lähetettävä jäsenyhteisöille viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

Sääntömääräisille kokouksille tehtävät esitykset on toimitettava hallitukselle syyskokousta edeltävän elokuun ja vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

Tarvittaessa hallitus voi päättää, että sääntömääräiseen vuosikokoukseen tai syyskokoukseen voi osallistua verkon välityksellä etätyökaluja käyttäen.

11 §
Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään esillä olevat asiat

sekä syyskokouksessa

 • vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, määrätään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä vahvistetaan jäsenmaksujen määräytymisperuste ja maksuaika
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, joka kolmas vuosi
 • valitaan hallituksen jäsen erovuoroisten tilalle

ja vuosikokouksessa

 • esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle
 • valitaan kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 §
Liiton kokouksessa on kullakin jäsenyhteisöllä yksi ääni, jota on oikeutettu käyttämään jäsenyhteisön kyseessä olevaan kokoukseen valtuuttama edustajaa. Valtuutettu saa edustaa kokouksessa ainoastaan yhtä jäsenyhteisöä.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli äänestys ei koske pykälien 14 ja 15 mainitsemia asioita. Vaalit ja muut äänestykset on suoritettava umpilipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Jos kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, äänestys voidaan toteuttaa suljettua lippuäänestystä vastaavalla sähköisellä menetelmällä.

13 §
Liiton kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava ja jonka kokouksen valitsemat kaksi pöytäkirjantarkistajaa vahvistavat.

14 §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi on toimitettava kirjallisena liiton hallitukselle, joka käsiteltyään muutosehdotuksen antaa siitä lausunnon vuosikokoukselle. Muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokouksessa annetuista äänistä.

15 §
Ehdotus liiton purkamiseksi on annettava pykälän 14 määräämässä järjestyksessä, mutta vuosikokouksessa tehty purkamispäätös on vahvistettava vuosikokousta seuraavassa liiton kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kaksi kuukautta vuosikokouksen jälkeen. Liiton purkamista kannattavien äänien tulee kummassakin kokouksessa olla vähintään ¾ annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa sen varat ja omaisuus käytetään ensisijaisesti sen velkojen maksamiseen; mikäli varoja jää, jäännös menee musiikkioppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden musiikkiopintojen tukemiseen tai viimeisen kokouksen määräämään pykälässä 2 määriteltyjen tarkoitusperien mukaiseen käyttöön.

SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON (SML) JÄSENEKSI HYVÄKSYMISEN KRITEERIT 2024

 1. Hakija on oikeuskelpoinen yhteisö ja antaa musiikin taiteen perusopetusta yleisen ja/tai laajan oppimäärän mukaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laaditun ja toimivaltaisen tahon hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti ja/tai sillä on ministeriön myöntämä taiteen perusopetuksen järjestämislupa.
 2. Hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit opetuksen järjestämiseksi sekä rehtorina/johtajana ko. kelpoisuuden omaava henkilö.
 3. Hakija ei toimi taloudellisen voiton saavuttamiseksi.

Jäsenkriteerit hyväksytty hallituksen kokouksessa 19.12.2023.