OPETUS­HALLITUKSEN KORONAAN JA TAITEEN PERUS­OPETUKSEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET 3.4.2020

Palautetaanko taiteen perusopetuksesta maksettuja lukukausimaksuja, jos oppilas ei osallistu etäopetukseen tai opetus on keskeytetty?

Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) säädetään oppilailta perittävistä maksuista. Lain 12 § mukaisesti opetuksesta voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Kunnan järjestämässä taiteen perusopetuksessa opetuksesta perittävän maksun mahdollisista huojennuksista, palautuksista tai perimättä jättämisestä päättävät kunnat. Vastaavasti muiden taiteen perusopetuksen järjestäjien oppilailta opetuksesta perittävistä maksuista päättää kyseinen koulutuksen järjestäjä.

Taiteen perusopetuksen järjestäjä voi poikkeusolojen lainsäädännön mukaisesti järjestää opetusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena – esimerkiksi etäopiskeluna tai digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Tällöin opetusta ei ole keskeytetty.

Mikäli oppilas ei osallistu lähiopetuksen korvaavaan opetukseen, taiteen perusopetuksen järjestäjä voi harkintansa mukaan palauttaa maksetut maksut jäljellä olevan lukukauden osalta, jos se arvioi maksun perimisen kohtuuttomaksi.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta, jos koulutuksen järjestäminen muulla tavoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista.

Jos taiteen perusopetuksen järjestäjä on päättänyt keskeyttää opetuksen antamisen poikkeusolojen ajaksi, se voi harkintansa mukaan palauttaa huoltajan tai oppilaan maksaman lukukausimaksun antamatta jääneen opetuksen osalta, jos se arvioi maksun perimisen kohtuuttomaksi.

Voiko taiteen perusopetuksen oppilaitos tarjota oppilaalle mahdollisuuden itsenäiseen, yksin tapahtuvaan opiskeluun tiloissaan?

Lasten ja nuorten tavoitteellisen ja pitkäjänteisen eri taiteenalojen opiskelun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi suositellaan, että taiteen perusopetus järjestetään mahdollisimman laajalti lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Näitä voivat olla muun muassa etäopiskelu, erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja -ratkaisut sekä tarvittaessa itsenäisen opiskelun hyödyntäminen. Poikkeavissa opetusjärjestelyissä voi olla eroja riippuen taiteenalasta ja oppilaitoksessa käytössä olevista välineistä. Mahdollisista etäopetusratkaisuista päättää taiteen perusopetuksen järjestäjä tilanteesta ja olosuhteista riippuen.

Mikäli oppilaan opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä itsenäistä opiskelua esimerkiksi musiikkialan jatko-opintoihin hakemisen vuoksi ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin oppilaitoksen välineillä ja tiloissa, tulee järjestelyissä aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan huolehtia opiskelijoiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta ja noudattaa terveysviranomaisten ohjeita koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Näin toimittaessa otetaan erityisesti huomioon, että mahdolliset yhteiskäytössä olevat välineet ja materiaalit on huolellisesti puhdistettu ja desinfioitu kunkin oppilaan itsenäistä opiskelua varten.

Taiteen perusopetuksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta, jos koulutuksen järjestäminen muulla tavoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista.