Taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin kärkihankkeen myöntöpäätökset

OKM:n tiedote 6.6.2016
Lasten toivomia harrastustunteja tuetaan lähes 2 miljoonalla
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 1 060 400 euroa taiteen ja kulttuurin harrastustuntien järjestämiseen peruskoululaisille koulupäivän yhteydessä. Lisäksi ministeri myönsi 800 000 euroa taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen. Avustusta sai 92 hanketta.
Avustettavien taiteen ja kulttuurin hankkeiden toiminta käynnistyy elo-syyskuussa. Avustusten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön alkuvuodesta järjestämä valtakunnallinen lasten kuuleminen. Harrastustunnit vastaavat selvitettyyn lasten kiinnostukseen eri taiteen ja kulttuurin aloista. Kuuleminen ja avustukset ovat osa hallitusohjelman kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttamiin lastenkulttuurin hankkeisiin osallistuu 31 500 koululaista 49 kunnasta ja 390 koulusta.
– Saimme alkuvuodesta järjestämäämme valtakunnalliseen kyselyyn vastauksen 120 000 koululaiselta heidän kiinnostuksestaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen. Kyselyn tulokset siirtyvät nyt käytäntöön. Lasten toiveiden huomioiminen ja lasten kuuleminen näkyi hakemuksissa. Lapsille järjestetään heidän toiveidensa mukaista laadukasta taide- ja kulttuuritoimintaa. Taiteen perusopetuksen järjestäjät tarjoavat myös muun muassa monimuotoisia matalan kynnyksen musiikkiharrastuksia ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. Harrastustunneissa ovat monipuolisesti edustettuna taiteen ja kulttuurin alat – kuten parkour, tanssi, valokuvaus, elokuva, sirkus, kuvataide ja kulttuuriperintö, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä peruskoululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harrastustunneilla koulupäivän yhteydessä sekä varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja kulttuuriosallistumista. Avustuksilla tuetaan taiteen ja kulttuurin alojen ammattilaisten ohjaamaa harrastustoimintaa ja lasten omatoimista harrastamista koulupäivän yhteydessä.
Lisäksi seitsemässä hankkeessa avustusta myönnettiin harrastustuntien lisäksi innovatiivisten sisältöjen kehittämiseen ja levittämiseen. Taiteen perusopetuksen järjestäjät puolestaan laajentavat toimintaansa varhaisiän kasvatukseen, luovat uusia toimintamalleja ja rakentavat eri taiteenalojen yhteistyötä.
Harrastustunnit perustuvat lasten kuulemiseen
Hankkeilta edellytettiin, että harrastustunnit on järjestetty lasten kuulemisessa ilmaiseman kiinnostuksen pohjalta. Harrastustunteja viedään niihin kouluihin, jotka osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kyselyyn tai joissa lasten kiinnostus taiteen ja kulttuurin aloihin on selvitetty muulla tavoin.
Harrastustuntien ohjaamisesta ja sisällöstä vastaa taide- ja kulttuurialan ammattilainen ja toiminta on laadukasta, tavoitteellista ja lapsilähtöistä. Toiminnan tulee olla säännöllistä ja viikoittaista sekä kestää vähintään yhden lukuvuoden (vähintään 30 harrastustuntia lukuvuodessa). Taiteen perusopetuksen osalta ovat mahdollisia myös lyhyemmät projektit ja produktiot. Avustukset myönnettiin taiteen ja kulttuurin toimijoille (lastenkulttuurikeskukset, kunnat ja taiteen ja kulttuurin alojen toimijat) ja taiteen perusopetuksen järjestäjille.
– On hienoa, että tällä ensimmäisellä hakukierroksella kunnat ovat tarttuneet tähän tilaisuuteen lisätä lasten harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Kuntien hankkeissa on loistavasti koottu yhteen kunnan taide- ja kulttuuriosaamista ja haettu pysyviä toimintaratkaisuja. Näin on syntynyt kokonaisuuksia, joista hyötyvät kunnan kaikki peruskoululaiset ja taide- ja kulttuuritoimijat, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Mukana olevat kunnat
Enontekiö        Espoo                 Forssa
Hattula              Heinola              Heinävesi
Helsinki             Hyvinkää           Hämeenlinna
Ilmajoki             Janakkala          Joensuu
Joroinen           Juankoski         Jyväskylä
Kajaani              Kemijärvi          Kemiönsaari
Kerava               Kirkkonummi  Kittilä
Kokkola             Kontiolahti       Kuopio
Kurikka              Laihia                  Lahti
Lapinlahti          Lappeenranta Lempäälä
Lohja                  Loviisa                Luoto
Maalahti           Mikkeli              Mustasaari
Mäntsälä          Nakkila              Nurmijärvi
Oulu                   Paimio               Pietarsaari
Pori                     Porvoo              Punkalaidun
Raasepori         Raisio                 Rantasalmi
Rautavaara      Riihimäki           Rovaniemi
Salo                     Sastamala         Seinäjoki
Siilinjärvi           Sipoo                  Sulkava
Taipalsaari        Tammela          Tampere
Turku                 Ulvila                  Vaasa
Valtimo             Vantaa               Varkaus
Vieremä
Ministeriö jakaa lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tarkoitettuja avustuksia 7,7 miljoonaa euroa kolmena peräkkäisenä vuonna 2016-2018. Seuraava hakukierros käynnistyy ensi vuoden alussa.
Myönnetyt avustukset (pdf)
•                          Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen
•                          Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen
Lisätietoja:
– erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), p. 044 269 3113
– neuvotteleva virkamies Iina Berden (taiteen ja kulttuurin kärkihanke, lastenkulttuuri) p. 0295 3 30069
– ylitarkastaja Tiina Kavilo (taiteen ja kulttuurin kärkihanke, taiteen perusopetus) p. 0295 3 30149
***
6.6.2016
FÅR PUBLIGERAS GENAST
Hobbyverksamhet som röstats fram av skolbarn får nästan 2 miljoner
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 1 060 400 euro till att ordna konst- och kulturrelaterad hobbyverksamhet för grundskoleelever i samband med skoldagen. Därutöver beviljade ministern 800 000 euro till att förbättra tillgången till grundläggande konstundervisning. 92 projekt fick understöd.
De projekt som fått understöd kör igång i augusti-september. I bakgrunden finns ett riksomfattande hörande av barn som ordnades av undervisnings- och kulturministeriet i början av året. Hobbytimmarna motsvarar barnens intressen inom olika konst- och kulturområden. Hörandet och understöden är en del av regeringsprogrammets spetsprojekt Bättre tillgång till konst och kultur.  31 500 elever från 49 kommuner och 390 skolor deltar i projekten som förverkligas av proffs inom konst och kultur.
–                           120 000 elever svarade på den riksomfattande enkät som vi ordnade under våren om deras intresse för konst-, kultur- och motionshobbyer. Resultaten genomförs nu i praktiken. Det som syntes i ansökningarna var uppmärksammandet av barnens önskningar och betydelsen av att höra barn. Man ordnar konst- och kulturverksamhet av hög kvalitet för barn enligt deras egna önskningar. Anordnare av grundläggande konstundervisning erbjuder också bl.a. musikhobbyer med låg tröskel under ledning av en yrkeskunnig lärare. Hobbytimmarna har ett mångsidigt utbud av konst och kultur, så som t.ex. parkour, dans, fotografering, film, cirkus, bildkonst och kulturarv, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.
Målet med spetsprojektet är att öka grundskolelevernas lika möjligheter att ägna sig åt konst- och kulturrelaterad hobbyverksamhet i samband med skoldagen samt att barn inom småbarnspedagogiken i högre grad ska kunna delta i konst och kulturverksamhet. Understöden möjliggör hobbyverksamhet som leds av proffs inom konst och kultur samt självständig hobbyverksamhet för barn under skoldagen.
Därutöver beviljades sju projekt understöd, förutom för hobbytimmar, för utvecklandet och spridandet av innovativt innehåll. Anordnare av grundläggande konstundervisning utvidgar sin verksamhet till småbarnspedagogiken, skapar nya verksamhetsmodeller och utvecklar samarbetet mellan olika konstområden.
Hobbytimmarna grundar sig på hörandet av barn
Projekten förutsattes ordna hobbytimmar på basis av hörandet av barnen.  Hobbytimmarna ordnas i de skolor som deltog i undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande enkät eller i skolor där man på annat sätt har kartlagt intresset för konst och kultur. Proffs inom konst- och kultur svarar för att leda och planera hobbytimmarna och verksamheten är av hög kvalitet, målinriktad och utgår från barnen.  Verksamheten skall vara regelbunden och hållas varje vecka samt räcka åtminstone ett läsår (minst 30 hobbytimmar per läsår). I fråga om grundläggande konstundervisning är det också möjligt med kortare projekt och produktioner. Understöden beviljas till konst- och kulturaktörer (barnkulturcenter, kommuner och aktörer inom konst och kultur) samt till anordnare av grundläggande konstundervisning.
–                           Det är glädjande att kommunerna under den första ansökningsrundan har tagit det som sin uppgift att öka barnens möjligheter till hobbyverksamhet under skoldagen. I kommunernas projekt har man på ett utmärkt sätt samlat kommunens konst- och kulturkompetens och sökt permanenta verksamhetslösningar. På så sätt har det fötts projekt som kommunens alla grundskoleelever och konst- och kulturaktörer kan dra nytta av, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.
Kommuner som deltar
Enontekis         Esbo                   Forssa
Hattula              Heinola              Heinävesi
Helsingfors      Hyvinge             Tavastehus
Ilmola                 Janakkala          Joensuu
Joroinen           Juankoski         Jyväskylä
Kajana               Kemiträsk         Kimitoön
Kervo                 Kyrkslätt           Kittilä
Karleby              Kontiolax          Kuopio
Kurikka              Laihela               Lahtis
Lapplax              Villmanstrand Lembois
Lojo                    Lovisa                 Larsmo
Malax                 S:t Michel         Korsholm
Mäntsälä          Nackeby           Nurmijärvi
Uleåborg          Pemar                Jakobstad
Björneborg      Borgå                 Pungalaitio
Raseborg          Reso                   Rantasalmi
Rautavaara      Riihimäki           Rovaniemi
Salo                     Sastamala         Seinäjoki
Siilinjärvi           Sibbo                  Sulkava
Taipalsaari        Tammela          Tammerfors
Åbo                     Ulvsby               Vasa
Valtimo             Vanda                Varkaus
Vieremä
Ministeriet delar ut understöd på 7,7 miljoner euro för att förbättra tillgången till barnkultur och grundläggande konstundervisning under tre års tid 2016-2018. Nästa ansökningsrunda kör igång i början av nästa år.
Beviljade understöd (pdf)
•                          Förbättrande av tillgången till barnkultur
•                          Tillgången till grundläggande konstundervisning förbättras
Ytterligare information:
– specialmedarbetare Matias Marttinen (undervisnings- och kulturministeriets presskontakter), tfn 044 269 3113
– konsultativ tjänsteman Iina Berden (spetsprojektet för konst och kultur, barnkultur) tfn 0295 3 30069
– överinspektör Tiina Kavilo (spetsprojektet för konst och kultur, grundläggande konstundervisning) tfn 0295 3 30149

Vastaa