Yliopistot

Yliopistot antavat musiikin alan korkeinta koulutusta Suomessa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Taideyliopistossa sijaitsevassa Sibelius-Akatemiassa ja Åbo Akademissa on mahdollista opiskella musiikintutkimusta, -kasvatusta ja -terapiaa. Näiden lisäksi TKK tarjoaa akustiikan, puheen- ja äänenkäsittelyn opetusta ja tutkimusta.

Musiikintutkimus

Musiikintutkimus jakaantuu moniin tutkimussuuntauksiin, jotka ovat omaksuneet menetelmiä useilta tieteenaloilta. Musiikkitieteen opintoja voi harjoittaa Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Opetuksessa keskeistä on musiikkiin liittyvän kriittisen ajattelun kehittyminen. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikkeihin, niiden sosiaalisiin ja historiallisiin piirteisiin, musiikinteoriaan, -analyysin ja moniin muihin musiikintutkimuksen metodeihin. Hän oppii myös arvioimaan ja tuottamaan musiikkiin liittyvää tietoa. Helsingin yliopistossa opetetaan lisäksi musiikkiteknologiaa ja etnomusikologiaa eli kaikenlaisen musiikin tarkastelua kulttuurin ja yhteiskunnan, jota voi opiskella myös Itä-Suomen yliopistossa. Jyväskylän yliopistossa on erikoistuttu systemaattiseen musiikintutkimukseen kun taas Tampereen ja Turun yliopistoissa musiikintutkimus liittyy kulttuurin- ja mediatutkimukseen. Sibelius-Akatemiassa harjoitetaan läheisesti esittävään muusikkouteen kytkeytyvää tutkimusta.

Musiikintutkimuksen opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia työskennellä medioissa (radio, tv, lehdistö), taide- ja kulttuurihallinnossa (esimerkiksi orkesterit ja musiikkijuhlat), musiikkikustantamoissa, arkistoissa ja kirjastoissa, musiikkioppilaitoksissa, ääniteteollisuudessa, musiikkiteknologisissa tehtävissä sekä kansainvälisellä ja kotimaisella kulttuurikentällä.

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatuksen opiskelijat valmistuvat musiikinopettajiksi kouluihin ja muihin oppilaitoksiin, monimuotoista musiikkitoimintaa virittäviksi ja ohjaaviksi ammattilaisiksi. Musiikkikasvattajan opinnoissa on keskeistä muusikkous ja pedagoginen ajattelu: yksilön ja ryhmän kohtaaminen, keskustelu, kyseenalaistaminen, oman työn tutkiminen. Musiikkikasvattajat työllistyvät monipuolisen koulutuksensa ansiosta myös musiikkioppilaitoksiin, varhais- ja aikuiskasvatuksen alalle sekä musiikin ammattilaisiksi eri musiikinlajien alueella.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa kehitetään monipuolista muusikkoutta ja musiikinopettajuutta. Siihen sisältyy myös musiikin opettamisen ja oppimisen tutkimusta. Koulutusohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan tehtävissä ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa ammattitehtävissä. Tavoitteena on laaja musiikillinen yleissivistys, musiikkiaineiden hallinta ja pedagoginen harjaantuneisuus.

Musiikkikasvatusta on mahdollista opiskella Taideyliopistossa sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Se on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa. Musiikkiterapiaa sovelletaan myös kehitysvammahuollossa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja yleensäkin kuntoutuksen tarpeessa olevan ihmisen hoitamisessa.

Musiikkiterapian opinnot soveltuvat erityisen hyvin hoito-, erityiskasvatus- ja musiikkialan ammateissa toimiville tai niille aikoville.

Musiikkiterapian perusopinnot tutustuttavat musiikkiterapian sovellutusalueisiin, käytäntöihin ja teoriaan. Perusopinnot muodostuvat luennoista, seminaarityöskentelystä, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä sekä kirjallisuudesta. Opinnoissa tutustutaan musiikin terapeuttiseen käyttöön myös kokemuksellisesti.

Musiikkiterapian koulutusohjelma löytyy Jyväskylän yliopistosta. Sitä opetetaan myös Turun yliopiston Kasvatustieteen yhteydessä.