Musiikkileikkikoulut – varhaisiän musiikkikasvatus

”Laulaen iloa saamme,
sitä myös toisille jaamme. 
Hetkinen siis laulakaamme, 
musiikki yhteistä on.”

Lähes kaikissa musiikkioppilaitoksissa toimii musiikkileikkikoulu. Vaikka opetusjärjestelyt poikkeavat oppilaitoskohtaisesti hieman toisistaan, ovat pääperiaatteet kuitenkin samat. Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista, pääasiallisesti alle kouluikäisille tarkoitettua musiikkikasvatusta , joka kulkee rinnan yleisten kasvatustavoitteiden kanssa.

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu voidaan jakaa lapsen kehityksen, iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten mukaan perhe-, leikki- ja soitinryhmiin. Varhaisiän musiikkikasvatus voi sisältää musiikkileikkikoulutoiminnan lisäksi musiikki- ja soitinvalmennustoiminnan.

  • Musiikkileikkikoulu Perheryhmät (0-2 -vuotiaat ja aikuinen)
  • Musiikkileikkiryhmät (3-5 -vuotiaat)
  • Soitinryhmät (5-7 -vuotiaat)
  • Musiikkivalmennus
  • Musiikkivalmennus (6-9 -vuotiaat)
  • Soitinvalmennus (7-9 -vuotiaat)

Musiikkileikkikoulussa lapsi saa valmiuksia kuunnella, kokea ja tuottaa musiikkia sekä ilmaista itseään kokonaisvaltaisesti musiikin ja leikin keinoin. Perustyötapoina ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin kuunteleminen. 

Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä. Näin on mahdollista auttaa lasta löytämään ne taiteen alueet, jotka kiinnostavat ja joihin hänellä on taipumuksia. 

Opetus koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Kansanperinteen käyttö varhaisiän musiikkikasvatuksessa vaalii suomalaista kulttuuriperinnettä. Musiikkileikkikoulu antaa erinomaisia valmiuksia pyrittäessä musiikkiopinnoissa eteenpäin.

Oppilaiden valinta ja opetusjärjestelyt

Musiikkileikkikouluun pyritään ottamaan kaikki halukkaat. Mikäli paikkakunnan resurssit eivät tähän riitä, voidaan oppilaat valita esim. ilmoittautumisjärjestyksessä tai arpomalla. Valintakoetta ei ole. Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Perhe- ja leikkiryhmissä on tavallisesti enintään 10 lasta, soitinryhmissä enintään 8 lasta. Ryhmiä muodostettaessa pyritään ottamaan huomioon pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä tilan asettamat rajoitukset. Opetusta annetaan 30 – 90 minuuttia viikossa lasten iästä ja opetusmetodista riippuen. 

Lukukausimaksut

Musiikkileikkikoulussa lukukausimaksut ovat alemmat kuin musiikkiopiston varsinaisilla oppilailla. Joissakin tapauksissa näillä maksuilla katetaan leikkikoulutoiminnasta aiheutuvat menot kokonaisuudessaan. Tämä on mahdollista, sillä musiikkileikkikoulun toiminta on ryhmäopetusta, joka tietenkin on halvempaa kuin henkilökohtainen opetus. Musiikkileikkikouluissa lukukausimaksujen ääripäät ovat kaukana toisistaan, ja kalleimmillaan maksut ovat noin 100 – 200 €. Maksut vaihtelevat myös viikoittaisen opetusajan mukaan.