Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen tehtävät

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932


Yleiskuvaus

Suomessa musiikin korkeakouluopetusta annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Musiikin koulutusohjelmia eri suuntautumisvaihtoehtoineen on yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakouluissa annetaan AMK-ja YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta päivä- ja monimuotototeutuksena, erikoistumiskoulutusta sekä muuta täydennyskoulutusta.

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen tarjonta on sisällöltään työelämäkeskeistä ja käytännönläheistä. Koulutuksen tavoitteena on korkeatasoinen ja monipuolinen musiikkiosaaminen. Keskeistä opinnoissa on taiteellisen osaamisen ja pedagogisten taitojen yhdistäminen. Opiskelija orientoituu jo opintojensa alkuvaiheessa työelämään ja on tietoinen omista työllistymismahdollisuuksistaan. Opiskelija saa kansainvälistä osaamista korkeakoulujen kansainvälisten vaihtoyhteyksien kautta.

Opiskelu

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa seuraavat korkeakoulututkinnot: 

Musiikkipedagogi (AMK)

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia suuntautumisensa mukaisissa opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä (instrumenttipedagogi, musiikin perusteiden opettaja, kansanmusiikkipedagogi, musiikkiteknologian opettaja ja kuoronjohtaja) esimerkiksi musiikkileikkikouluissa, musiikkiopistoissa, konservatorioissa ja vapaan sivistystyön piirissä.

Muusikko (AMK)
Tutkinnon suorittaneet voivat toimia suuntautumisensa mukaisesti orkesteri- ja teatterimuusikoina, säestäjinä ja korrepetiittoreina, kirkkomuusikoina evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa, laulajina soolo-, yhtye- ja kuorotehtävissä, pop/jazz-, studio- ja tanssimuusikoina sekä säveltäjinä.

Muusikki (YAMK) ja Musiikkipedagogi (YAMK)
Koulutus antaa pätevyyden toimia vaativissa musiikkialan asiantuntija- ja kehittäjätehtävissä, joissa edellytyksenä on ylempikorkeakoulututkinto. YAMK-tutkinnon suorittaneet työskentelevät suuntautumisensa mukaan esimerkiksi eri tehtävissä musiikkioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, vapaan sivistystyön piirissä ja/tai muusikkoina.

Musiikkipegagogi ja muusikko (AMK) -tutkintojen laajuus on 240 opintopistettä ja säännönmukainen opintoaika 4 vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluaika 1 vuosi.


Pääsyvaatimukset

Musiikin koulutusohjelmiin hakevilta vaaditaan lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, ammatillinen toisen asteen tutkinto tai jokin muu yleisen korkeakoulukelpoisuuden antava koulutus ja edellytetään erityistä suuntautuneisuutta ja soveltuvuutta alalle. Musiikin koulutusohjelmiin hakevilta edellytetään pääsääntöisesti musiikkiopiston oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon edellytetään musiikkialan amk-tutkinto ja 3 vuotta työkokemusta.

Tarkemmat pääsyvaatimukset selviävät koulutuksen tarjoajan kotisivuilta.

Koulutusten profiilit

Eri ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnat poikkeavat toisistaan sisällön ja painotusten suhteen. Lisätietoja saa ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmista ja oppilaitosten omilta verkkosivuilta.