Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden ja itseilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on myös lapsen kaikkien kehitysalueiden, niin emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen kuin motorisenkin kehityksen tukeminen.

Musiikkivalmennus

Valmennusopetus on sisällöltään jatkoa musiikkileikkikoululle. Valmennusopetukseen ottaminen ei kuitenkaan välttämättä ole sidoksissa aikaisempiin opintoihin, vaan oppilaita voidaan ottaa esim. valintakokeiden yhteydessä, mikäli varsinaisia oppilaspaikkoja ei ole ollut riittävästi.

Musiikkivalmennuksessa perustyötapoina ovat laulaminen, musiikkiliikunta, musiikin kuunteleminen ja soittaminen. Viisikielisen kanteleen ja nokkahuilunsoiton jatko-opinnot voidaan hyvin liittää musiikkivalmennuksen yhteyteen. Musiikkivalmennuksessa harjoitellaan säveltapailun ja musiikin teorian alkeita. Harjoituksissa kiinnitetään huomiota laulamisen puhtauteen ja kuuntelutaitojen kehittämiseen.

Musiikkivalmennusryhmissä valmistaudutaan pitkäjänteiseen laulun- ja soitonopiskeluun sekä totutaan säännölliseen työntekoon. Valmennusopetuksen yhteydessä on mahdollista tutustua eri soittimiin.

Soitinvalmennus

Perusteet soitinvalmennukseen ottamiselle vaihtelevat laitoksittain. Useissa oppilaitoksissa soitinvalmennukseen haetaan musikaalisuus- ja soveltuvuustestin kautta. Joissain tapauksissa musiikkileikkikoulusta voi suoraan päästä soitinvalmennukseen, mikäli oppilas on osoittanut erityistä kiinnostusta soitinopintoihin ja mahdollisesti edistynyt niissä. Valmennusoppilaan ikä voi soittimesta riippuen vaihdella. Soitinvalmennusopetus tapahtuu ryhmissä, ja mahdollisesti lisänä on oma henkilökohtainen soittotunti.

Opetuksen sisältö valmennusopetuksessa on yleensä järjestetty niin, että se auttaa oppilasta löytämään “oman soittimensa” ja antaa valmiuksia siirtyä varsinaiseksi oppilaaksi ilman suurta kynnystä.

Soittimen valinta

Valmennusopetuksen yhteydessä on siis mahdollista kokeilla myös “oikeita” soittimia ja tällä tavoin vähitellen löytää niistä itselleen parhaiten sopiva.

Mikäli kiinnostus kohdistuu sellaiseen soittimeen, josta ei ole käytettävissä pienikokoisempaa versiota, voi aluksi soittaa jotakin saman soitinperheen pienempää versiota ja myöhemmin vaihtaa haluamaansa soittimeen. Esimerkiksi klarinetti käy hyvin fagotin aloitussoittimeksi tai vastaavasti trumpetilla voi aloittaa tuubansoiton opiskelun. Lisätietoja soveltuvista soittimista kannattaa tiedustella suoraan opettajalta.

Oman soittimen valintaa auttaa esimerkiksi musiikkioppilaitoksen oppilaskonserteissa käyminen. Muiden nuorten soittajien esitysten näkeminen ja kuunteleminen lisää varmasti kiinnostusta ja innostusta soiton opetteluun.

Soitinpankki

Musiikkioppilaitoksilla on yleensä mahdollisuus antaa lainaksi soittimia niille, jotka eivät heti alkuvaiheessa halua tai voi hankkia niitä omaksi. Tämä on tärkeää varsinkin sellaisten soittimien osalta, joiden soittoharjoittelu aloitetaan pienikokoisella versiolla ja myöhemmin siirrytään normaalikokoon.

Oppilaitokset antavat mielellään lainaksi soittimia, joiden soittajia kipeimmin tarvitaan esim. orkesteritoiminnassa. On myös huomattava, että valintakokeissa oppilaita otettaessa orkesterisoitinten opetusta kysyvällä on usein parempi mahdollisuus saada oppilaspaikka kuin esim. pianonsoitosta kiinnostuneella. Valintakokeita silmällä pitäen on hyvä suunnitella myös toista kiinnostavaa instrumenttivaihtoehtoa, jos oppilaan valitsemaan pääinstrumenttiin on paljon pyrkijöitä.