Musiikin toisen asteen ammatillinen koulutus

Musiikkialan perustutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet

Musiikkialalla työskentelevien tulee esiintymis- ja työtilanteissa kyetä itsenäiseen ja hallittuun toimintaan. Musiikkialan perustutkinnon suorittaneella muusikolla, musiikkiteknologilla tai pianonvirittäjällä on laajaalaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Esiintymisiin liittyvät myös monenlaiset järjestelytehtävät äänentoistosta ja markkinoinnista verotusasioihin. Alalla toimivilta edellytetään jokaisessa työvaiheessa työmenetelmien hallintaa, työvälineiden käyttötaitoa sekä esitettävän ohjelmiston taustan ja esitysympäristön käytäntöjen tuntemista sekä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja.  

Työtehtävää suunnitellessaan muusikko, musiikkiteknologi tai pianonvirittäjä osaa selvittää asiakkaan tai tilaajan tarpeen ja neuvotella työtehtävästä ottaen huomioon verotuksen, tekijänoikeudet ja alan sopimukset. Hän suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti, hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt ammattialan yleisten sopimusten mukaisesti, valmistaa esityksen tai muun työtehtävän vastaanottaen palautetta sekä arvioi ja kehittää omaa toimintaansa saamansa työtehtävän mukaisesti. Hän tekee tarjouksen ja sopii työtehtävästä sekä markkinoi osaamistaan työllistymisen edistämiseksi.

Lisäksi muusikolla, musiikkiteknologilla tai pianonvirittäjällä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osaamisalalla siten, että hän voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan. Musiikkialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ja suhteessa työtehtäviin riittävä ammattitaito, jota hän jatkuvasti kehittää. Hänellä on alan perusvalmiuksien lisäksi omaan osaamisalaan liittyvää erityisosaamista.

Musiikkialan ammattilainen toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on oltava yhteistyökykyinen sekä osattava ilmaista näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. Myös kansainvälisyys asettaa haasteita. Kansainvälisen musiikkialan ammattilaisen taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen. Lisäksi musiikkialan ammatillisen perustutkinnon suorittanut osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologian perustyökalujen lisäksi työtehtäviinsä liittyviä erityissovelluksia. Tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen käyttö on olennainen osa musiikkialaa.

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon kuulonhuolto- ja työergonomiakysymysten edistämisen, koska musiikkiala on työergonomiselta luonteeltaan kuluttava toimiala, ja koska ergonomisesti hyviä työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava työkulttuuri on entisestään korostumassa.

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Hän osaa suunnitella työnsä sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän tunnistaa vahvuusalueitaan ja hakeutuu niiden mukaisiin työtehtäviin.

Muusikko, musiikkiteknologi ja painonvirittäjä kykenevät jatkuvasti kehittämään osaamistaan. Heillä on riittävät valmiudet työllistymiseen ja opintojen jatkamiseen.

Muusikon osaamisalan suorittanut muusikko harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa toteuttaen musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä sekä tulkiten musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja. Hän lukee ja kirjoittaa musiikkia sekä analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita. Hän muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi. Hän soveltaa soitinten ja soitinryhmien sekä musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa ja valmistelussa sekä käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja alan ohjelmistoja, esimerkiksi notaatio-ohjelmia.

Toimiessaan muusikkona hän soittaa tai laulaa nuottien ja muun esitysmateriaalin pohjalta, esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti, toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa sekä soittaa tai laulaa osuutensa monenlaisissa työtilanteissa. Muusikko hoitaa instrumenttiaan ja osaa arvioida huollon tarvetta. Hän työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.

Musiikkiteknologian osaamisalan suorittanut musiikkiteknologi osaa käyttää musiikin tietotekniikan, äänittämisen ja äänentoiston sovelluksia. Hän osaa omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä tai äänentoistossa suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektin. Työtehtävässään hän soveltaa musiikin tyylikausien ja –lajien tuntemusta, tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja, lukee musiikillista tekstuuria, analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita, työskentelee työergonomisesti oikein sekä huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.

Muusikkona toimiessaan musiikkiteknologi harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa toteuttaen musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä. Hän lukee ja kirjoittaa musiikkia ja muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi. Hän soveltaa soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa ja valmistelussa sekä käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa. Esiintyessään hän soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta, esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti sekä toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa.

Pianonvirityksen osaamisalan suorittanut pianonvirittäjä osaa tehdä pianon ja flyygelin virityksen sekä pianon huollon töitä yksityisenä ammatinharjoittajana sekä pianonviritysalan työnantajan palveluksessa. Yritystoiminnan osaaminen korostuu pianonvirittäjän ammatissa. Pianonvirittäjä osaa määrittää soittimen virityksen tilan ja valita oikeat työmenetelmät ja tekniikat, jotta soittimen viritystaso vastaa haluttua viritystyön jälkeen. Hän osaa määrittää pianon koneistossa ja rakenteessa esiintyvät viat sekä soittimen huollontarpeen. Pianonvirittäjä osaa korjata pianon koneiston ja rakenteen pienet viat sekä säätää pianon koneiston. Hän osaa käyttää pianonviritysalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Hän kykenee jatkuvasti kehittämään osaamistaan ja hänellä on riittävät valmiudet opintojen jatkamiseen.

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 § (muutos 787/2014 )).

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa.


Katso musiikkialan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteet kokonaisuudessaan täältä.