SML:n tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Suomen musiikkioppilaitosten liitto

Y-tunnus 0291514-0

Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki

Puhelin +358 45 7873 6267

Sähköposti sml@musicedu.fi

Verkkosivut www.musicedu.fi

Yhteyshenkilö

va. Toiminnanjohtaja Sanna Saarinen

Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki

Puhelin +358 45 7873 6267
sml[at]musicedu.fi

Rekisterin nimi

Jäsen- ja osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen oikeusperusteena voi olla yhdistyksen jäsenyys tai muu oikeutettu etu, rekisteröidyn antama suostumus ja/tai sopimuksen täytäntöönpano.

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, tilastotietojen keruuseen, raportointiin ja muihin asiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.

Mikäli tapahtumaan osallistuja ei toimita pyydettyjä tietoja, siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, ei Rekisterinpitäjä voi ottaa vastaan osallistujan ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan Rekisterinpitäjän ja tapahtumaan osallistujan väliseen sopimukseen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän jäseniä sekä Rekisterinpitäjän koordinoiman tapahtuman osallistujia.

Rekisteri voi sisältää mm. etu- ja sukunimen, syntymävuoden, yhteystietoja kuten katuosoitteen, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen sekä jäsenyyden tai tapahtuman kannalta tarpeellisia kuten allergiatietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Tapahtumaan osallistuvien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tapahtumaosallistumiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.


Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käyttää joskus palveluja, kuten Webropol ja Mailchimp, joissa palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajien käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa:

  • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.
  • Pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista.
  • Peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tilanteissa, joissa suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusteena. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten.
  • Tarkastamis- tai muu pyyntö tulee osoittaa Rekisterinpitäjälle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisen tutkittavaksi.

Helsingissä 8.3.2023

Va Toiminnanjohtaja Sanna Saarinen