OKM kommentoi oppilaitosten sulkemista

Opetus- ja kulttuuriministeriö kommentoi oppilaitoksen sulkemista:

”Oppilaitoksen sulkemisen osalta on säädetty tartuntalain (1227/2016,https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227) 58 §:ssä seuraavasti:

58 §

Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Eli sulkemisesta ei päätä oppilaitostaho, vaan kunnan terveysviranomaiset.

Lisäksi on olemassa valmiuslaki 1552/2011 (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552) ja siellä § 109, joka antaa ministeriölle valtuudet. Tuolloin on kuitenkin kyseessä jo hyvin vakava tilanne, joka ei tällä hetkellä koske Suomea.”

 ***

On hyvä ottaa huomioon, että oppilaitoksen toimintaa ei kannata keskeyttää sen omalla päätöksellä. Kun toiminnankeskeytys tehdään viranomaispäätöksellä, tuntiopettajatkin ovat oikeutettuja saamaan tartuntatautilain nojalla palkkansa täysimääräisenä KELA-korvauksena.

TPO-liitto päivittää linkkejä taiteen perusopetusta koskeviin koronavirukseen liittyviin materiaaleihin verkkosivuillaan: