Webbenkät: Hur ska vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen i Finland? / Kysely: Miten kehitämme yhdessä ruotsinkielistä koulutusta Suomessa?

Hur ska vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen i Finland?

Varmt välkommen att medverka i Finlands svenskspråkiga utbildning! Vi har öppnat en webbenkät som är en del av den aktuella utredningen om svenskspråkig utbildning i Finland. Ditt bidrag är viktigt för att vi ska få en så mångsidig bild som möjligt av utmaningar och utvecklingstrender inom den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet har i början av 2020 startat en utredning för att få fram en lägesbeskrivning gällande den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken. Gun Oker-Blom tillsattes som utredare.

Utredningen ska få fram särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen. Den ska även ge åtgärdsförslag utifrån de utvecklingsbehov som framkommer. Utredningen täcker hela utbildningsområdet från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen och ska kopplas till den utbildningspolitiska redogörelse som utarbetas som bäst.

Eftersom höranden i form av regionala seminarier inte har kunnat hållas som planerat, på grund av coronakrisen, hoppas vi att webbenkäten får stor spridning och att vi får många svar! Utredningen vill samla synpunkter och perspektiv så brett som möjligt, av aktörer i olika roller från hela utbildningssektorn, och från alla regioner.

Du kommer in på webbenkäten via den här länken:

svenska: https://www.strategysignals.com/40613-33065-832@20&20

suomi: https://www.strategysignals.com/40632-33075-832@20&20

Varmt välkommen att medverka till den aktuella utredningen om Finlands svenskspråkiga utbildning!

Mona Forsskåhl                                                                                                      Gun Oker-Blom

Direktör, ordf för referensgruppen för utredningen                                       Utredare

——————–

Miten kehitämme yhdessä ruotsinkielistä koulutusta Suomessa?

Tervetuloa mukaan kehittämään ruotsinkielistä koulutusta yhdessä. Olemme avanneet avoimen verkkokyselyn, joka on osa ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvitystä. Sinun panoksesi on arvokas ja tärkeä, jotta saamme mahdollisimman monipuolisen kuvan ruotsinkielisen koulutuksen haasteista ja kehityssuunnista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vuoden 2020 alussa selvitystyön ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen nykytilasta. Selvityshenkilöksi asetettiin Gun Oker-Blom. Työtä tukee seurantaryhmä.

Selvitystyössä tarkastellaan ruotsinkielisen koulutuksen nykytilaa, erityispiirteitä, haasteita ja kehittämistarpeita. Selvitys koskee koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Työ tukee hallituksen koulutuspoliittisen selonteon valmistelua. Selvitystyön tuloksena syntyy toimenpide-ehdotuksia tulevista kehittämistarpeista.

Alueellisia kuulemistilaisuuksia ei ole voitu järjestää suunnitellusti koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia, siksi toivomme, että tämä verkkokysely leviää laajasti ja saamme mahdollisimman paljon vastauksia! Selvitystyössä kootaan yhteen näkemyksiä mahdollisimman monipuolisesti koko koulutussektorilta, alan eri toimijoilta ja kaikilta alueilta.

Ruotsinkielisen koulutuksen verkkokyselyyn pääsee vastaamaan näistä linkeistä:

svenska: https://www.strategysignals.com/40613-33065-832@20&20

suomi: https://www.strategysignals.com/40632-33075-832@20&20

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen ruotsinkielisen koulutuksen selvitystyöhön!

seurantaryhmän puheenjohtaja                                               selvityshenkilö

johtaja Mona Forsskåhl                                                              Gun Oker-Blom

Ohessa lisäksi linkki verkkouutiseen:

https://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/ruotsinkielisen-koulutuksen-kokonaisselvityksen-verkkokysely-auki-10-6-asti