Avoin työpaikka: Harmonikkamusiikin lehtori (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)

In English

Harmonikkamusiikin lehtori

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja professoreita 60, henkilötyövuosia on 700. 

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

HARMONIKKAMUSIIKIN LEHTORIA

1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä sijoittuu lehtorin vakinaistamispolulle ja voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva riippuen hakijan ansioista ja uravaiheesta. Lisätietoa yliopistomme urajärjestelmästä sekä vakinaistamispolusta löydät täältä.

Hakija voi ilmaista toiveensa työsuhteen kestosta ja toimenhoitoprosentista (50-100 %) hakuprosessin yhteydessä. Lehtori työskentelee Helsingissä klassisen musiikin osastolla pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmässä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmä vastaa em. instrumenttien opetuksesta sekä opetuksen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioimisesta ja sen oman opiskelijakunnan muodostavat kyseisten instrumenttien pääaineopiskelijat. Sivuaineista opetusta annetaan lisäksi muiden aineryhmien opiskelijoille. Aineryhmässä opiskelee noin neljätoista pääaineista harmonikansoiton opiskelijaa, seitsemän nuorisokoulutuksen oppilasta sekä muutamia sivuaineopiskelijoita. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta.

Lehtorin tehtävät

Työsuhteen alkaessa lehtorin päätehtävä on harmonikansoiton opetus. Lehtori toimii myös harmonikan vastuuopettajana, jonka vastuulla on instrumentin opetuksen suunnittelu, organisointi ja toteutus, arviointi sekä kehittäminen.

Opetuksen pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisessa koulutuksessa. Työhön kuuluu lisäksi nuorisokoulutuksen opetusta ja mahdollisesti myös tohtorikoulutuksen ohjaus- ja lautakuntatehtäviä. Lasten ja nuorten koulutuksen osalta lehtorin toivotaan tekevän aktiivista yhteistyötä muiden musiikkioppilaitosten kanssa, jotta perusopintoihin hakevien harmonikansoittajien määrää pystyttäisiin tulevaisuudessa lisäämään.

Oman aineryhmän pääaineisten harmonikkaopiskelijoiden lisäksi lehtori opettaa tarvittaessa myös muiden aineryhmien eri tasoisia harmonikkaopiskelijoita. Valitun henkilön vahvuusalueista riippuen tehtäviin voi sisältyä myös muun muassa vapaan säestyksen, improvisaation ja pedagogiikan opetusta.

Opetustehtävien lisäksi lehtorin työhön kuuluu aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistyötä sekä projektien toteuttamista. Oman alan aktiivinen seuraaminen sekä aineryhmän kokoukset, työryhmät, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa toimenkuvaa. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Osa-aikaisessa tehtävässä tuntimäärät määräytyvät toimenhoitoprosentin mukaan. Kokoaikainen lehtorin työ edellyttää viikoittaista työskentelyä opiskelijoiden kanssa Helsingissä. Työskentely tulee sijoittumaan pääasiallisesti Taideyliopiston Töölön kampukselle.

Valintakriteerit

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellis-pedagogisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogista pätevyyttä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta sekä kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon hakijan yhteistyötaidot sekä yhteiskunnalliset ansiot. Arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 12.5.2020 ja se sisältää soittonäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun, joiden tarkka sisältö ilmoitetaan soveltuvuusarviointiin kutsutuille hakijoille. Koronaviruksesta johtuen soveltuvuuden arviointitilaisuus saatetaan joutua järjestämään suunniteltua myöhemmin tai etäyhteyksien välityksellä. Tiedotamme asiasta hakijoille mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa englannin kielen taitoa. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään lisäksi hyvää suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Taideyliopisto voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa. 

Hakeminen

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 8.4.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä (linkki hakulomakkeelle). Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen hakemus

2. Ansioluettelo

3. Opetusportfolio


Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tehtävään kuuluu alaikäisten opettamista.  Tehtävään valitun henkilön tulee esittää nähtäväksi rikostaustaote ennen työsopimuksen laatimista. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa Taideyliopistoa pyytämään alle 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä (työsuhde yli 3 kk) nähtäväkseen rikostaustaotteen.

Tiedustelut

  • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa ainejohtaja Niklas Pokki, puh. +358 40 7073429 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi. Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostilla.
  • Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston