Avoimet työpaikat: OBOEMUSIIKIN LEHTORI (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

OBOEMUSIIKIN LEHTORIA (linkki ilmoitukseen)

2-5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakija voi ilmaista toiveensa työsuhteen pituudesta ja prosenttiosuudesta (50-100 %) hakuprosessin yhteydessä. Taideyliopisto käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmän (tenure track) vuoden 2020 alusta lähtien. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla puhaltimien, lyömäsoittimien ja harpun aineryhmässä Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmässä voi opiskella pääaineena seuraavia instrumentteja: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritoni, tuuba, lyömäsoittimet ja harppu. Aineryhmä vastaa em. instrumenttien soiton opetuksesta sekä sen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioimisesta. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta: https://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/puhaltimet

Lehtorin tehtävät

Työsuhteen alkaessa päätehtäväsi lehtorina on oboensoiton opetus. Olet myös vastuussa klassisen musiikin osaston oboeopetuksesta ja sen kehittämisestä. Myös oboistien ryhmätoimintojen järjestäminen on sinun vastuullasi. Lehtorina opetuksesi pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisen koulutuksen puolella. Toivomme, että pidät aktiivisesti kansainvälisiä verkostojasi yllä. Lasten ja nuorten koulutuksen osalta sinun toivotaan tekevän aktiivista yhteistyötä suomalaisten musiikkioppilaitosten kanssa, jotta yliopisto-opintoihin hakevien oboistien määrää pystyttäisiin sitäkin kautta lisäämään.

Lehtorina seuraat oman alasi kehitystä ja osallistut aktiivisesti puupuhallinkoulutuksen kehittämistyöhön aineryhmässä. Muita tehtäviäsi ovat mm. osallistuminen puupuhaltimien tasosuoritusten arviointeihin ja opiskelijavalintoihin. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Osa-aikaisessa tehtävässä tuntimäärät määräytyvät tehtävänhoitoprosentin mukaan. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä paikallaoloa opetuskauden aikana.

Valintakriteerit

Odotamme sinulta erinomaista soittotaitoa, vankkaa kokemusta orkesterisoitosta ja kamarimusiikista sekä kokemusta solistina toimimisesta. Monipuolinen opetuskokemus ja -taito, kokemus opetuksen organisoimisesta sekä halu ja kyky auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ovat niin ikään edellytyksenä tehtävässä toimimiselle. Voidaksesi hoitaa tehtävää menestyksellisesti sinulta edellytetään myös hyvää yhteistyökykyä ja halua kehittää toimintoja ja opetusta yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa palautetta hyödyntäen. Kokemus taiteellisen toiminnan hyödyntämisestä opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä katsotaan myös eduksi.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Pedagogiset opinnot tai muuten osoitettu pedagoginen pätevöityminen, soveltuva tohtorintutkinto, näytöt yhteistyö-, ja organisointikykyä vaativista opetuksen kehittämis-, asiantuntija- ja luottamustehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta katsomme sinulle eduksi.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 7.-8.12.2019 ja se sisältää soittonäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun seuraavasti:

  1. Esitysnäyte, 20 minuuttia pianon kanssa, 2-3 vapaavalintaista erityylistä teosta, yksi näistä voi olla lyhyehkö sooloteos ilman pianoa
  2. Opetusnäyte 2 x 20 min., kaksi eri vaiheessa olevaa opiskelijaa. Opetettavat teokset ilmoitetaan kutsun yhteydessä
  3. Haastattelu 10–15 minuuttia

Sibelius-Akatemia järjestää paikalle pianistin, mutta myös oman pianistin käyttö on mahdollista.

Kielitaito

Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista
1) valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla

(esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
3) ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa.  

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston dekaani päättää rekrytointiryhmän esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta joulukuussa 2019.

Hakeminen

Englanninkielinen hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 14.11. klo 23.59 otsikolla ”oboemusiikin lehtori”.Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

1. vapaamuotoinen motivaatiokirje

2. CV ja/rekrytointiportfolio (ohje)

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

  • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Kaisa Holopainen, puh. +358 50 477 5567 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
  • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.