Avoimet työpaikat: Liedlehtori (Sibelius-Akatemia)

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Haemme nyt Sibelius-Akatemiaan

LIEDLEHTORIA

viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019–31.7.2024. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve.

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla laulumusiikin aineryhmässä (LAMU) Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston internet-sivuilta: https://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/klassisen-musiikin-lauluopinnot

Lehtorin tehtävät

Lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Lehtorin keskeiset opetukselliset tehtävät ovat:

  • liedin ja muun klassisen lauluohjelmiston opettaminen laulumusiikin opiskelijoille 
  • opetukselliset tehtävät ryhmäaineissa, kuten liedstudioissa
  • liedduojen opettaminen pääaineisille pianomusiikin ja laulumusiikin opiskelijoille
  • osallistuminen seminaarimuotoiseen opettamiseen
  • liedmusiikin sekä ooppera- ja oratoriotehtävien esittäminen lauluopiskelijoiden kanssa Sibelius-Akatemian konserteissa ja tasosuorituksissa kaikilla yliopisto-opetuksen tasoilla
  • laulumusiikin valintakokeiden pianistina toimiminen
  • mestarikurssien pianistina toimiminen

Lehtorin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen opintosuoritusten arviointiin ja opiskelijavalintoihin. Opetustehtävien lisäksi lehtori osallistuu aktiivisesti liedkoulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Edellytämme, että lehtori on hyvin verkostoitunut alansa toimijoihin. Hän seuraa oman alansa kehitystä, osallistuu aineryhmän kokouksiin ja työryhmiin sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä muuhun kehittämistyöhön. Tehtävän täysipainoinen hoitaminen edellyttää pääsääntöisesti viikoittaista työskentelyä opiskelijoiden kanssa.

Valintakriteerit

Odotamme sinulta erinomaista pianonsoittotaitoa, laajaa esiintymiskokemusta, vankkaa ja laaja-alaista laulumusiikin tuntemusta (lied, oratorio, ooppera), monipuolista kokemusta musiikillisesta yhteistyöstä laulajien kanssa, monipuolista eri tyylikausien tuntemusta sekä saksan kielen hallintaa. Muiden yleisimpien klassisen ohjelmiston laulukielten tuntemus ja vahva klassiseen lauluohjelmistoon liittyvä kulttuurintuntemus katsotaan eduiksi.

Opetuskokemus ja -taito sekä halu auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ovat niin ikään ensiarvoisen tärkeitä. Voidaksesi hoitaa tehtävää menestyksellisesti sinulta edellytetään myös hyvää yhteistyökykyä ja halua kehittää toimintoja muiden opettajien ja aineryhmien sekä opiskelijoiden kanssa.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Katsomme eduksi soveltuvan tohtorintutkinnon, opettajan pedagogiset opinnot, näytöt yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntija- ja luottamustehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 3.6.2019.

Kielitaito

Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista
1) valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
3) ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3100-4100 euroa.  

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston dekaani päättää rekrytointiryhmän esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta kesäkuussa 2019.

Hakeminen

Hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 9.5. klo 15.00 otsikolla ”liedmusiikin lehtori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

1. vapaamuotoinen motivaatiokirje

2. CV ja/rekrytointiportfolio (ohje)

3. tutkintotodistus

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

  • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Sirkka Parviainen, puh. +358503470481 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
  • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-suunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.