Avoimet työpaikat: kaksi kamaripianistilehtorin tehtävää haussa Taideyliopistossa.

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Haemme nyt Sibelius-Akatemiaan

KAHTA KAMARIPIANISTILEHTORIA 

viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019–31.7.2024. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve. 

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmässä (PIMU) Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Kamaripianistien vastuualue PIMUn tarjoamasta koulutuksesta on kuitenkin suunnattu pääosin muiden aineryhmien, erityisesti jousisoitinten ja puhaltimien aineryhmien instrumenttikoulutuksessa oleville opiskelijoille. 

Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston internet-sivuilta: http://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/piano

Lehtorin tehtävät 

Lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Opetukselliset tehtävät voivat sisältää varsinaisen kamaripianistin työn lisäksi myös kamari- ja pianomusiikin opetusta. Tehtävän täysipainoinen hoitaminen edellyttää pääsääntöisesti viikoittaista työskentelyä opiskelijoiden kanssa sekä yhteistyötä akatemian jousisoitin- ja puhallinopetuksesta vastaavien professoreiden ja muiden opettajien, kuin myös aineryhmän johtajan sekä kamaripianistikollegion kanssa. 

Jousisoitinten ja puhaltimien aineryhmien n. 300 opiskelijaa soittaa suurta osaa ohjelmistostaan pianistin kanssa ja myös muiden aineryhmien opiskelijat voivat tarvita pianistia instrumenttiopinnoissaan. Kamaripianistin keskeisenä tehtävänä on opiskelijoiden (lehtorilla keskimäärin 25 – 30 jousisoitin- ja puhallinopiskelijaa / lv) ohjelmiston harjoittaminen sekä sen esittäminen opinnäytteissä ja muissa Sibelius-Akatemian järjestämissä konserteissa, tarvittaessa kaikilla yliopisto-opetuksen tasoilla. Hänen tehtäviinsä lukeutuu kamaripianistina toimimista myös opiskelijavalinnoissa sekä akatemian järjestämillä eri instrumenttien mestarikursseilla. Kamaripianistilla voi lisäksi olla ohjattavanaan joitakin kamariyhtyeitä ja piano-opiskelijoita.  

 
Opetus- ja esiintymistehtävien lisäksi lehtori osallistuu aktiivisesti opetusalansa vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Hän seuraa oman alansa kehitystä, osallistuu aineryhmän säännöllisiin kokouksiin ja työryhmiin sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä muuhun kehittämistyöhön. 

Valintakriteerit 

Lehtorilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sitoutumista, korkeatasoista muusikkoutta ja oman instrumentin hallintaa, laajaa eri tyylikausien ja eri instrumenttien ohjelmiston tuntemusta ja osaamista, erinomaista esiintymis- ja opetustaitoa, hyvää yhteistyökykyä sekä kykyä kehittää laajasti tehtäväalaansa ja siihen liittyvää koulutusta.  Soveltuva tohtorintutkinto katsotaan eduksi.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

 • − soveltuva koulutus ja pedagogiset opinnot
 • − taiteelliset ansiot
 • − toiminta kamaripianistina, erityisesti korkeakoulutasoisessa tai kansainvälisessä ympäristössä
 • − pianistiset taidot
 • − opetustaito
 • − laaja perehtyneisyys eri instrumenttien ohjelmistoon
 • − keskeisten tyylikausien esityskäytäntöjen tuntemus ja hallinta
 • − näytöt yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntija- ja luottamus- tai kehittämistehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan taitoja ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 13.-14.4.2019. Tilaisuuteen valittaville lähetetään esitys- ja opetusnäytteen sisältö 13.3.2019 mennessä.

Soveltuvuusarvioinnin kielet ovat suomi ja englanti.

Kielitaito

Kamaripianistin tehtävän opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista
1) valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla

(esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
3) ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus 

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3100-4100 euroa.   

Valintaprosessi 

Klassisen musiikin osaston dekaani päättää rekrytointiryhmän asiantuntijoiden esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta toukokuussa 2019.

Hakeminen 

Hakumenettely on kaksiosainen:

 1. 1. Hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 3.3.2019 klo 23.59 otsikolla kamaripianistilehtori.Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. 1. vapaamuotoinen motivaatiokirje
 2. 2. CV / rekrytointiportfolio (ohje
 3. 3. tutkintotodistus
 4. 2. Hakemukseen liitettävä etukäteisnäyte (ohje), joka on tallennettu enintään viisi vuotta sitten:
 5. 1. Vapaavalintainen pianosoolo, kestoltaan 5-8 min. (ei Mozartia tai Brahmsia)

Teoksen voi soittaa nuoteista.

 1. 2. Mozart: konserton (viululle nro:t 3, 4 tai 5 / viululle ja alttoviululle / puhaltimelle) 

1. osa   lyhentämättömänä kertausjaksoon saakka. (esitetään solistin kanssa) 

 1. 3. Brahms: sonaatin op. 99 / op. 100 / op. 108 / op. 120 nro 1 / op. 120 nro 2

1. osa (esitetään partnerin kanssa)

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure tracks) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä, jatkaa hakuaikaa tai ottaa huomioon hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset. 

Tiedustelut 

 • • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Niklas Pokki, puh. 050 349 7708 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
 • • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-suunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi. 

Rekrytointiselosteen kielitaito -kohtaan on tehty seuraava lisäys 4.2.2019: Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.