Musiikinopetus kansalais- ja työväenopistoissa

Yleiskuvaus

Kansalais- ja työväenopistot, joista suuri osa on kuntien ylläpitämiä, ovat yleissivistävää koulutusta antavia oppilaitoksia. Opistoissa voi opiskella monipuolisesti erilaisia musiikkiaineita. Iltaisin ja kerran viikossa opiskelun rinnalla järjestetään myös intensiivi- ja viikonloppukursseja.

Kansalais- ja työväenopistojen perustehtäviin on kuulunut toiminnan alusta lähtien johdattaa opistolaisia taiteiden ymmärtämiseen. Taideopetus kuuluu niihin vapaan kansansivistyksen tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on ollut ihmisen kokonaispersoonallisuuden kehittäminen ja laajentaminen. Taidekasvatuksen päämääränä on koko opistohistorian ajan ollut toisaalta antaa taiteiden vastaanottamiseen tarvittavia tietoja, toisaalta herättää halu ja järjestää mahdollisuuksia omaan taiteelliseen ilmaisuun.

1900-luvun alun laulupainotteinen opetus on laajentunut monipuoliseksi, eri musiikin ainealueet kattavaksi toiminnaksi. Nykyisin kansalais- ja työväenopistot tarjoavat sekä aikuisväestölle että lapsille ja nuorille monipuolisia mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen eri taito- ja tietotasoilla. Pääkaupunkiseudun opistoissa musiikinopetusta on pääsääntöisesti vain yli 16-vuotiaille, kun taas muualla Suomessa lapsille ja nuorille tarjottavan musiikinopetuksen osuus on huomattava.

Vapaan sivistystyön lain mukaan kansalaisopistojen erityistehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Musiikinopetuksen tavoitteena on myös luoda edellytyksiä itsenäiselle ja elinikäiselle musiikin harrastamiselle.

Musiikkiaineet ja musiikin taiteen perusopetus

Yksinlaulu- ja soitinkursseilla kehitetään henkilökohtaisia taitoja ja tietoja. Yhtyeissä, kuoroissa ja orkestereissa laulaminen ja/tai soittaminen, yhdessä tekeminen ja yhteiset tavoitteet luovat toimintaan yksilöllisten tarpeiden lisäksi tärkeän sosiaalisen aspektin ja yhteiset elämykset.Musiikkiluennoilla käsitellään ajankohtaisia teemoja sekä erilaisia konsertti- ja muita musiikkitapahtumia. Perinteistä opetusta tukevia ja laajentavia opiskelumuotoja ovat monimuoto-opetus, tietokoneavusteinen musiikinopetus ja ohjattu itseopiskelu.

Monissa opistoissa annetaan myös musiikin taiteen perusopetusta yleisen oppimääränmukaisesti. Taiteen perusopetus on lakisääteistä (L 633/1998), tavoitteellista opetusta. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamaa yleisen oppimäärän mukaista valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kussakin oppilaitoksessa noudatetaan paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Opiskelu on opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta tasolta toiselle etenevää. Taiteen perusopetuksen sisältöinä voivat olla soitin- tai lauluopinnot, yhtye- tai orkesterisoitto, kuorolaulu, musiikkitieto ja -taito, kansan- ja kansojenmusiikki, musiikkiteknologia sekä monitaiteiset opinnot.

Opintokokonaisuuden sisällöstä ja laajuudesta sovitaan paikallisesti. Kokonaisuuden suorituksesta saa päättötodistuksen.

Hinnat

Kurssihinnat vaihtelevat opistokohtaisesti.

Sisäänpääsy musiikkikursseille

Sisäänpääsy vaihtelee paikkakunta- ja kurssikohtaisesti. Joillakin kursseilla ei ole tasotestausta ja kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Toisille kursseille järjestetään tasotestaus. Tarkemmat tiedot löytyvät jokaisen opiston kotisivuilta.