Konservatoriot – musiikki- ja tansskoulutusta harrastuksesta ammattiin

Yleisesti

Konservatoriot ovat suuria alueellisia, pääsääntöisesti kahdella koulutusasteella toimivia musiikki- ja tanssialan koulutuksen järjestäjiä. Konservatorioissa annetaan musiikki- ja tanssialan ammatillista peruskoulutusta sekä useimmissa myös musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta . Konservatoriot vastaavat noin viidenneksestä Suomen musiikin ja tanssin perusopetuksesta. Osa konservatorioita on yksityisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämiä, useimmat ammatillisen koulutuksen osalta alle 100 opiskelijapaikan oppilaitoksia, osa puolestaan toimii monialaisten ammattioppilaitosten yhteydessä.


Konservatorioissa kohtaavat maamme pitkät musiikilliset perinteet ja alan uusin pedagoginen tieto-taito ja teknologia. Konservatorioiden tehtävä suomalaisessa kulttuurikentässä on luonteeltaan kolmijakoinen: koulutustehtäviensä lisäksi konservatoriot ovat vaikuttavia alueellisia kulttuuritoimijoita, joiden yleinen kulttuuriulottuvuus on maamme mittakaavassa merkittävä.


Jokaisella konservatoriolla on oma tärkeä roolinsa koulutusalueellaan ja paikallistason yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa lisää konservatorioiden kulttuurivaikuttavuutta ylitse oppilaitostoiminnan. Laaja-alainen paikallisyhteistyö mm. aktiivisen harrastajasektorin, kuorojen, nuoriso-orkestereiden ja eri alan taiteentekijöiden kanssa mahdollistaa mittavia kulttuuri- ja taideprojekteja, joiden toteuttamiseen yksittäisten toimijoiden resurssit eivät välttämättä muuten riittäisi. Tiivistä yhteistoimintaa työelämän kanssa edellytetään jo ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa.


Konservatorioista tullaan korkeatasoisen koulutuksen lisäksi hakemaan kulttuurielämyksiä ja viihtymistä. Konservatorioilla on käytössään nykyaikaiset ja tarkoituksenmukaiset tilat opetus-, konsertti-, harjoitus- ja näyttelytoimintaan. Konservatorioilla on laajaa, yleisölle avointa konsertti- ja esiintymistoimintaa ja niiden konserttisalit ja muut tilat ovat myös oppilaitoksien ulkopuolisten käyttäjien saatavissa. Konservatorioiden mittavissa kokoelmissa on soittimia, nuotteja, tallenteita, esityspuvustoa ja erilaisia aikalaisdokumentteja. Konservatorioiden kirjastot ja soittimistot palvelevat sekä opiskelijoita että oppilaitosten ulkopuolisia toimijoita. Lisäksi konservatorioiden tiloissa on pysyvästi esillä kuvataidetta ja muuta taide-esineistöä. Koulutustoimintansa lisäksi konservatoriot järjestävät tiloissaan vuosittain erilaisia musiikki- ja tanssitapahtumia, kansallisia ja kansainvälisiä musiikki- ja tanssikilpailuja, taidealan katselmuksia ja lasten- ja nuortentapahtumia sekä teatteritoimintaa ja taidenäyttelyjä. Muita esimerkkejä konservatorioiden kulttuuriulottuvuudesta ovat esimerkiksi sävellystilaukset, kantaesitykset, äänitetuotanto ja muu taidealan dokumentointi.

Opiskelu konservatorioissa

Konservatorioiden järjestämällä ammatillisella peruskoulutuksella on merkittävä rooli musiikkialan koulutusjatkumon keskellä. Konservatorioissa suoritettava musiikki- ja tanssialan ammatillinen perustutkinto antaa hyvät valmiudet alalla toimimiseen ja tarjoaa lukiolle vaihtoehtoisen koulutusväylän. Alan ammatillisen perustutkinnon suorittaminen samanaikaisesti lukiokoulutuksen kanssa on myös mahdollista. Myös lukion jo suorittaneita opiskelijoita hakeutuu konservatorioihin kehittämään musiikki- ja tanssitaitojaan.


Musiikkialan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: musiikin, musiikkiteknologian ja pianonvirityksen osaamisalat. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä 


Musiikki- ja tanssialan perustutkinnot antavat ammatilliset perusvalmiudet sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin. Konservatorioissa voi keskittyä musiikki- ja tanssiopintoihin, ja alan perustutkinnon suoritettuaan on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin tai sijoittumaan suoraan työelämään monipuolisiin tehtäviin. 
Kaikissa konservatorioissa on muusikon koulutusohjelma. Lisäksi osassa konservatorioita voi opiskella tanssijan ja musiikkiteknologian koulutusohjelmissa. Konservatorioiden tarjoamassa koulutuksessa ovat edustettuina kaikki musiikin tyylisuunnat: klassinen musiikki, rytmimusiikki, kansanmusiikki ja kirkkomusiikki sekä musiikkiteknologia.

Pääsyvaatimukset

Konservatorioissa järjestettävään musiikin ja tanssin perusopetukseen voivat hakea kaikki lapset ja nuoret, ja oppilasvalinnat tehdään ilmoitettuina ajankohtina järjestettävien valintakokeiden perusteella. Konservatorioiden ammatilliseen peruskoulutukseen voi hakea heti peruskoulun jälkeen. Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka – peruskoulun suorittamisen lisäksi – hallitsevat musiikkiopistotason oppimäärän tai vastaavat tiedot ja taidot ja ovat muuten alalle soveltuvia. Haku konservatorioihin tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta.


Lisätietoa koulutuksesta ja konservatorioiden toiminnasta antaa Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y., johon kuuluvat lähes kaikki musiikki- ja tanssialan ammatillista peruskoulutusta järjestävät oppilaitokset ja joka näin ollen edustaa kattavasti koulutusalan koko kenttää. Liiton kotisivu on osoitteessa www.consa.fi , ja sen kautta löytyvät yhteystiedot kaikkiin liiton jäsenoppilaitoksiin.