Monipuolisuutta musiikin perusopetukseen – OPH:n rahoittama kehityshanke Ylä-Savon musiikkiopistossa

Hankkeen tavoitteet

 Hankkeen tavoitteena oli etsiä uusia tapoja opettaa musiikin perusteita monipuolisesti ja yksilöllisesti oppilasperusteista näkökulmaa tukien, mikä kannustaisi ja motivoisi oppilaita koko taiteen laajan oppimäärän suorittamiseen. Tavoitteena oli myös etsiä uusia ideoita opetukseen opettajavaihdon ja uusien opetusvälineiden avulla. Hankkeen tavoitteena oli myös vertailla musiikin perusteiden opetusmenetelmiä sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja kehittää saatujen kokemusten perusteella malli, jolla musiikin perusteiden opetusta voidaan yksilöllistää hankkeen jälkeen nykyisten toimintamenojen puitteissa. Pyrkimyksenä oli myös löytää uusia malleja musiikin perusteiden suorittamiseen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti.

Opinnäytetyö

Hankkeen innoittamana Ylä-Savon musiikkiopiston musiikin perusteiden opettaja hakeutui suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Tampereen ammattikorkeakouluun, jossa hänen opinnäytetyönsä aihe musiikin perusteiden opetuksen tutkimisesta ja kehittämisestä liittyi kiinteästä tähän hankkeeseen. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan löydettävissä Theseus-tietokannasta.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017113019054

​Käytännön toimen hankkeessa

Osa musiikkiopiston instrumenttiopettajista osallistui hankkeeseen opettamalla musiikin perusteita 15 minuuttia oppilaan soitto/laulutunnin yhteydessä. Opettajat myös tehostivat musiikin perusteiden asioiden yhdistämistä instrumenttiopinnoissa.

Opistolle hankittiin leasing-sopimukselle iPad-tabletteja oppilaiden käyttöön. Padeillä on tehty mm. omia sävellyksiä ja tietokilpailuja. niitä on myös käytetty säveltapailuopetuksen apuvälineenä.

Opettajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan oppilaiden musiikin perusteiden osaaminen oli jonkin verran lisääntynyt ylimääräisen, henkilökohtaisen opetuksen avulla. Toisaalta 15 minuuttia koettiin melko lyhyeksi ajaksi monipuolisen opetuksen mahdollistamiseen.  Hankkeeseen osallistuneiden oppilaiden nuotinluku ja musiikintuntemus olivat tutkimuksen mukaan parantuneet. Säveltapailutaidot sen sijaan eivät olleet merkittävästi kehittyneet.

Hankkeeseen sisältyi myös opettajan vertaistapaamisia sekä kansainvälinen ulottuvuus: Musiikin perusteiden opettaja pystyi opiskelutapaamisissaan tehokkaasti vertailemaan kansallisesti eri tapoja opettaa musiikin perusteita. Myös musiikin perusteiden opettajan vierailu Italian Firenzeen oli erittäin avartava.  Kansainvälisessä symposiumissa Iisalmessa joulukuussa 2017 ulkomaisten opettajien näytetunnit toivat tervetullutta vaihtelua niin opettajien kuin oppilaidenkin arkeen. Tapahtumaan osallistui Ylä-Savon musiikkiopiston eurooppalaisien yhteistyöoppilaitoksien edustajina kuusi opettajaa Latviasta, yksi henkilö Italiasta sekä yksi Ranskasta. Opettajat pitivät kukin vuorollaan oppilasryhmille demonstraatiotunteja, joista sitten keskusteliin yhdessä mielipiteitä, työtapoja ja menetelmiä vertaillen. Todettiin, että musiikki on pedagogista painotuksista ja kulttuurieroista huolimatta kansainvälinen kieli, jonka säilymisestä on yhteisesti kannettava huolta. Kaiken lähtökohta on motivaatio ja musiikin riemu!

Hankkeen tuloksena voidaan todeta, että musiikin perusteiden opetus ja oppilaiden motivointi ei ole vain musiikin perusteiden opettajan kontolla, vaan muidenkin opettajien panos on merkittävä. Hanke antoi paljon uutta tietoa niin opettajien kuin oppilaidenkin motivaatio-ongelmista ja keinoja niiden ratkaisemiseen. Erityisen ajankohtaiseksi hankkeen teki se, että uusi 1.8.2018 käyttöön otettava opetussuunnitelma korostaa oppilaslähtöisyyttä, motivaatiota ja oppilaan omaa musiikintekemistä.

Vastaa